ساعات کاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در مادرید
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 8:30 تا 16:30
ساعات کاری بخش کنسولی به صورت تلفنی
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 12 تا 14
ساعات کاری بخش کنسولی به صورت حضوری
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9 تا 12:30

گالری فیلم