ساعات کار سفارت و بخش کنسولی

ساعات کار بخش کنسولی ( دوشنبه الی جمعه ):

تماس تلفنی: 12:00  الی 14:00

مراجعات حضوری:   00: 9   الی 12:30

 

ساعات کار سفارت جمهوری اسلامی ایران در مادرید:

دوشنبه الی جمعه از ساعت 30 :8    الی 16:30

شماره های تماس:

تلفن سفارت: 0034913450112

تلفن اضطراری در روزهای تعطیل: 0034686456058