هزینه تعرفه های کنسولی

هزینه های امورگذرنامه

 

1

  صدور و تعویض  گذرنامه

100

2

  صدور گذرنامه افراد زیر ۱۸ سال تمام

50

3

  تغییر محل اقامت

18

4

  درج مهر اجازه خروج مشمولین برای بار اول

48

5

  درج مهر اجازه خروج مشمولین برای بار دوم و بعد از آن

18

6

  صدور گذرنامه مفقوده  ( المثنی  ) یا مخدوشه و آبدیده

150

7

  استعلام آخرین خروج

18

8

  انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز خروج برای عابرین غیر مجاز

35

9

  صدور گذرنامه عابرین غیر مجاز

 200

 

 

هزینه های امور سجلی

 

ردیف

تعرفه هزینه های امور سجلی (وقایع اربعه)

€  یورو

1

 صدور شناسنامه

20

2

تعویض شناسنامه

20

3

صدور نخستین شناسنامه المثنی

35

4

صدور دومین شناسنامه المثنی

75

5

تغییر نام و نام خانوادگی

41

6

حل اختلاف سند سجلی

41

7

تائید عکس اتباع ایرانی ( هر قطعه )

2

8

الصاق عکس

10

9

صدورگواهی تجرد

12

10

صدور اولین کارت شناسائی ملی

20

11

صدور المثنی کارت شناسائی ملی

40

12

صدور اجازه ازدواج اتباع ذکور ایران درخارج ازکشور

12

13

صدورپروانه زناشوئی

24

14

ثبت ازدواج

18

15

ثبت طلاق در شرایط حضور زوجین

41

16

ثبت طلاق یکطرفه ( بدون استعلام مرکز )

53

17

ثبت طلاق یکطرفه  ( با مجوز مرکز )

96

18

اخذ آثار انگشتان در محل نمایندگی

18

19

درخواست  صدور گواهی عدم سوءپیشینه

18

20

ترجمه شناسنامه ( صفحه اول )

12

21

صدور گواهی تاهل ( و یا ترجمه کامل شناسنامه )

22

22

ثبت و تصدیق وصیتنامه

24

23

تحریر ،تنظیم  و تصدیق صورت مجلس ( بدون بار مالی )

24

24

تحریر ، تنظیم  و تصدیق صورت مجلس ( با بار مالی )

144

25

تائید و ترجمه گواهی ولادت ( درج مهر اصالت  ) در صورت عدم صدور شناسنامه در نمایندگی

18

26

نصب قیم یا امین موقت

24

27

صدور انواع گواهی ( نسبت ، تابعیت، اقامت و غیره ) برای افراد حقیقی و بدون بار مالی

13

28

اضافه کردن نام فرزند خارجی در شناسنامه ایرانی مادر

6

 

هزینه خدمات امور تابعیت

 

ردیف

تعرفه هزینه های مربوط به بخش تابعیت

€  یورو

1

اظهارنامه بقاء به تابعیت پدر

18

2

سند بقاء به تابعیت پدر

35

3

اظهاریه تحصیل تابعیت

25

4

سند تابعیت ( به ازای هر همراه 100 یورو )

48

5

اظهاریه قبول تابعیت سابق زوج یاپدر

19

6

موافقت نامه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر

35

7

درخواست بازگشت به تابعیت اصلی ( بانوان )

19

8

موافقتنامه رجوع به تابعیت اصلی ( بانوان )

25

9

درخواست بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی( بانوان )

14

10

موافقتنامه بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی  ( بانوان )

19

11

درخواست  اختیار تابعیت زوج

25

12

موافقتنامه اختیار تابعیت زوج

41

13

تقاضانامه خروج از تابعیت

47

14

سند خروج از تابعیت ( به ازای هر همراه 100 یورو ) 

241

15

درخواست بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران

14

16

سند بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران

36

17

سند شناسائی تابعیت خارجی

241

 

هزینه تأیید اسناد تجاری

 

ردیف

تعرفه هزینه مربوط به تآیید اسناد و مدارک تجاری

€  یورو

1

تصدیق امضاء و مهر دوایر دولتی و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

18

2

تصدیق امضاء و مهر مقامات رسمی و دوایر دولتی خارجی

24

3

تصدیق اعتبار و سرمایه شرکت ها و ترازنامه، اساس نامه، روزنامه رسمی و آگهی ها، سرمایه شرکت، صورت جلسات مجمع عمومی، گواهی سهام و سهم الشرکه شرکاء و تصدیق شرکت نامه

54

4

تصدیق اعتبار و سرمایه بازرگانان درصورت ارائه مدارک کافی کارت بازرگانی، گواهی های سرمایه، گواهی مربوطه به مالکیت بازرگانی

54

5

تصدیق معرفی نامه نمایندگان شرکت ها

54

6

تصدیق صورتحساب فروش کالا :

تا مبلغ 5000000 ریال معادل از 1 تا 152  یورو

از 5000001 تا مبلغ 50000000 ریال معادل از 153 تا 1516 یورو

از 50000001 تا مبلغ 250000000 ریال معادل از 1517 تا 7576 یورو

از 250000001 تا مبلغ 500000000 ریال معادل از 7577 تا 15152 یورو

از 500000001 تا مبلغ 2500000000 ریال معادل از 15153 تا 75758 یورو

از 2500000001 ریال به بالا معادل از 75759 یورو به بالا

درصورت عدم ذکر بهاء

برای هرگونه تصدیق ،  در صورت عدم ذکر بها و یا عدم ارائه صورتحساب حداکثر تعرفه های مندرج در بندهای مزبور اخذ می شود.

 

18

60

107

216

420

840

 

7

تصدیق گواهی مبداء ویا مقصد کالا :

 

تا مبلغ 5000000 ریال معادل از 1 تا 152  یورو

از 5000001 تا مبلغ 50000000 ریال معادل از 153 تا 1516 یورو

از 50000001 تا مبلغ 250000000 ریال معادل از 1517 تا 7576 یورو

از 250000001 تا مبلغ 500000000 ریال معادل از 7577 تا 15152 یورو

از 500000001 تا مبلغ 2500000000 ریال معادل از 15153 تا 75758 یورو

از 2500000001 ریال به بالا معادل از 75759 یورو به بالا

 

 

درصورت عدم ذکر بهاء

برای هرگونه تصدیق ،  در صورت عدم ذکر بها و یا عدم ارائه صورتحساب حداکثر تعرفه های مندرج در بندهای مزبور اخذ می شود.

 

 

18

60

107

216

420

840

 

792

 

 

هزینه متعلق به اسناد غیر تجاری (تصدیق امضاء و وکالتنامه)

 

ردیف

تعرفه هزینه متعلق به اسناد غیر تجاری (تصدیق امضاء و وکالتنامه)

€  یورو

1

تصدیق انواع  اقرارنامه

18

2

تصدیق امضا و مهر دوائر دولتی و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

18

3

تصدیق امضا و مهر مقامات رسمی و دوائر دولتی خارجی

24

4

تصدیق امضا  اشخاص متفرقه (اتباع جمهوری اسلامی ایران)

12

5

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال  ( فروش ) اموال غیرمنقول

132

6

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال  ( فروش ) اموال منقول

26

7

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای سایر موارد مانند:  خرید اموال -دریافت مستمریی یا حقوق بازنشستگی، اموراداری، بانکی و قضائی و غیره

13

8

صدور گواهی فوت ( در صورت ثبت فوت ) هر برگ

7

 بابت تائید صفحه های بعدی و رونوشت اسناد و مدارک مندرج در بند های 57 تا 70 ( هر صفحه )

10% تعرفه تعیین شده برای هر بند

 

10

حق الزحمه ترجمه اوراق توسط نمایندگی ها (هرصفحه )  ( هر صفحه  25 سطر و هر سطر 15 کلمه ) - کمتر از 15 سطر 50% یک صفحه کامل  محاسبه می گردد.

30

11

انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدور خروجی مشمولین

30

12

انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدور خروجی برای عابرین غیر مجاز

35

13

کپی برابر اصل کردن هربرگ (هر مهر و امضاء) در صورت درخواست شخصی افراد

12